Hogeschool Rotterdam

Centrale medezeggenschapsraad

De centrale medezeggenschapsraad bestaat uit studenten en medewerkers van de gehele hogeschool. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) overlegt met het College van Bestuur (CvB) over onderwerpen die de hele hogeschool aan gaan. Denk daarbij aan de begroting, de onderwijsfilosofie, de roostering, de huisvesting, de arbeidsomstandigheden of de statuten en reglementen.

/Medezeggenschap/Centrale-Medezeggenschapsraad-CMR/

Contactgegevens.

cmr@hr.nl


Ambtelijke Secretarissen
06 39 19 46 76 (Marlou)
06 38 91 09 74 (Karen)

Raadsleden

Bevoegdheden CMR

De twee belangrijkste bevoegdheden van de CMR zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht, ook bestaat het initiatiefrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in het reglement van de CMR.

Adviesrecht

Adviesrecht wil zeggen dat de CMR gevraagd of ongevraagd advies uit kan brengen over voorstellen van het College van Bestuur (CvB). Als het CvB van het advies af wil wijken, dan zal het dit goed moeten motiveren.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht gaat een stap verder. Voor zaken als de hogeschoolbegroting, de reglementen en het studentenstatuut is instemming nodig van de CMR voordat ze in beleid kunnen worden omgezet. Als de raad niet instemt met een beleidsvoorstel, dan moet het CvB het punt in heroverweging nemen en in een gewijzigde versie opnieuw aan de raad voorleggen. Bij blijvende onenigheid kan het geschil uiteindelijk ter arbitrage aan een landelijke commissie worden voorgelegd, maar in de regel streven CvB en CMR in onderling overleg naar uiteindelijke oplossingen.

Initiatiefrecht

De CMR is bevoegd over alle aangelegenheden binnen Hogeschool Rotterdam voorstellen te doen of standpunten kenbaar te maken aan het CvB. (Bron)

Instituutsraden

medezeggenschaphrbs@hr.nl
imr-wdka@hr.nl
imr-cmi@hr.nl
imr-rbs@hr.nl
imr-ivl@hr.nl
imr-igo@hr.nl
imr-ifm@hr.nl

nl_NL